• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další »

Vláda schválila novou odpadovou legislativu!

Dlouho připravovaná nová odpadová legislativa prošla vládou...

Vydáno: 9.12.2019 16:50

Nová odpadové legislativa?

Vláda ČR včera řešila balíček nové odpadové legislativy...

Vydáno: 13.11.2019 10:11

Odpadové zákony již projednala LRV

Čtyři návrhy nových odpadových zákonů včera projednala Legislativní rada vlády...

Vydáno: 18.10.2019 8:46

Novely odpadových vyhlášek

Ve Sbírce zákonů dnes vyšly drobnější novely odpadových vyhlášek...

Vydáno: 15.8.2019 21:30

Vyhláška o asfaltu

Nová vyhláška k zákonu o odpadech řešící asfalt...

Vydáno: 24.5.2019 10:50

Strana:  1 ... « předchozí  4 5 6 7 8 9 10 11 12   další »

©2023 - poradenstvi-eko.cz