• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »

Legislativní aktuality v odpadech

Rtuťová novela zákona o odpadech prošla třetím čtením a návrhy nových odpadových zákonů poslalo ministerstvo...

Vydáno: 23.12.2018 12:06

Nová vyhláška k zákonu o odpadech

K připomínkám jde návrh nové vyhlášky upravující situace, kdy není znovuzískaná asfaltová směs odpadem...

Vydáno: 31.10.2018 8:51

Změny v odpadové legislativě?

Ministerstvo životního prostředí nastínilo chystané změny v odpadové legislativě v návaznosti na tzv. Balíček k oběhovému hospodářství...

Vydáno: 11.10.2018 21:42

Nové povinnosti obcí v odpadech

Novela vyhlášky přináší celoroční sběr BRKO a jedlých olejů a tuků...

Vydáno: 27.9.2018 12:54

Novela zákona o předcházení ekologické újmě

Návrh novely zákona o předcházení ekologické újmě v Poslanecké sněmovně...

Vydáno: 14.9.2018 10:46

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »

©2017 - poradenstvi-eko.cz