• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Vláda schválila novou odpadovou legislativu!

Dlouho připravovaná nová odpadová legislativa prošla vládou...

Vláda dnes schválila balíček nové odpadové legislativy - nový zákon o odpadech, nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a související tzv. změnový zákon.

Poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky by měl podle návrhu zákona narůstat. Konkrétně ze současných 500 Kč na 1850 Kč za tunu v roce 2030. Na obce, které budou více motivovat své občany k třídění a dosáhnou tak určitého procenta vytříděného komunálního odpadu, by se měla vztahovat tzv. třídící sleva. Skládkování určitých odpadů by přitom mělo být ukončeno k roku 2030. Očekávaných změn bude ale mnohem více. Nově je řešena např. problematika černých skládek, změny jsou v oblasti provozování zařízení k nakládání s odpady, v zákoně se objevují povinnosti obchodníka a zprostředkovatele nakládání s odpady, zavedení třídění textilu v obcích, upraven je např. i školní sběr nebo oblast zdravotnického odpadu a další změny.

Balíček nových odpadových zákonů se nyní posune do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Účinnost nové legislativy se očekává od roku 2021.

Zajímají Vás již nyní chystané legislativní změny? Neváhejte nás kontaktovat, poradíme nebo nabídneme možnost přihlásit se na odborný seminář...

©2017 - poradenstvi-eko.cz