• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Odpadové zákony v Poslanecké sněmovně

Balíček nové odpadové legislativy dorazil do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR...

Dne 18. prosince 2019 vláda poslala do Poslanecké sněmovny balíček nové odpadové legislativy, která bude mít po svém přijetí zásadní dopady na odpadové hospodářství ČR. Jednou z chystaných změn je např. i podstatné navýšení skládkovacích poplatků.

Konkrétně se jedná o

-návrh nového zákona o odpadech - sněmovní tisk č. 676

-návrh nového zákona o výrobcích s ukončenou životností - sněmovní tisk č. 677

-novelu zákona o obalech - sněmovní tisk č. 679 a

-související změnový zákon (např. novelizace zákona o místních poplatcích) - sněmovní tisk č. 678.

Zajímají Vás již nyní chystané legislativní změny? Neváhejte nás kontaktovat, poradíme nebo nabídneme možnost přihlásit se na odborný seminář...

©2017 - poradenstvi-eko.cz