• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Zpřísnění povinností obcí v odpadech

Připravuje se novela vyhlášky, která má zpřísnit povinnosti obcí při třídění složek komunálního odpadu...

Ministerstvo životního prostředí předložilo dnes k připomínkám návrh novely vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu. Novela by měla zavést celoroční sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (tzv. „BRKO“) rostlinného původu v obcích. V současnosti mají obce povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování pro tyto odpady pouze od dubna do října. Ke zpřísnění má podle důvodové zprávy dojít z toho důvodu, že ČR neplní evropský cíl snížení množství BRKO ukládaných na skládky. Dále má dojít k zavedení nové povinnosti pro obce zajistit místa pro odkládání jedlých olejů a tuků. Podle důvodové zprávy zajišťuje v současné době třídění těchto odpadů pouze 10% obcí a oleje a tuky tak často v rozporu se zákonem končí v kanalizaci. Připomínkové řízení bude trvat do 23.3.2018.

©2017 - poradenstvi-eko.cz