• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Zákon o omezení plastů k připomínkám

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení návrh nového zákona o omezení vybraných plastů...

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který je předložen k připomínkám, je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019. Vybranými plastovými výrobky na jedno použití se rozumí neobalové plastové výrobky (např. vatové tyčinky, nápojová míchátka, příbory, talíře, vlhčené ubrousky, tabákové výrobky s filtry apod.), ale i některé obalové plastové výrobky (nádoby na potraviny či nápojové kelímky). Návrh zákona v případě některých výrobků stanoví zákaz jejich uvádění na trh. U dalších plastových výrobků pak návrh obsahuje řadu povinností výrobců (tzv. rozšířená odpovědnost výrobce), např. v případě plastových nádob na nápoje o objemu až 3 litry je to povinnost připevnit uzávěry a víčka k nádobě. Pro obce je zajímavé, že se navrhuje povinnost výrobce uhradit obcím náklady na úklid protiprávně odhozených odpadů z konkrétních plastových výrobků (např. u tabákových výrobků či vlhčených ubrousků). Připomínkové řízení poběží do 29. září.

©2017 - poradenstvi-eko.cz