• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Vyhláška k novému zákonu o odpadech k připomínkám

Ministerstvo dalo k připomínkám návrh první vyhlášky k novému zákonu o odpadech...

V připomínkovém řízení je návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů). Jedná se o první vyhlášku k novému zákonu o odpadech, který se aktuálně nachází ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk 676). Účinnost nového zákona o odpadech je přitom navržena již k 1. lednu 2021. Návrh nové vyhlášky v sobě spojuje obsah jak dosavadní vyhlášky o Katalogu odpadů, tak i dosavadní vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. Navrhovány jsou však některé změny jako např. doplnění nových položek v Katalogu odpadů. Návrh vyhlášky rovněž upravuje nastavení zvláštního režimu pro nově zavedený druh odpadu, kterým je odděleně soustřeďovaný popel z domácností. Jako tento druh odpadu by se popel zařazoval pouze v případě, že se obec rozhodla pro jeho oddělené soustřeďování, jinak by byl složkou směsného komunálního odpadu. Účinnosti by nová vyhláška měla nabýt společně s novým zákonem o odpadech, tedy k 1. lednu 2021.

©2017 - poradenstvi-eko.cz