• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

SEPNO od května

Od 2. května bude uvedeno do provozu elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů...

Již 2. května od 0.00 hodin bude spuštěn samostatný modul ISPOPU tzv. SEPNO - Systém evidence nebezpečných odpadů (www.sepno.cz).

Přes tento modul bude probíhat elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu § 40 zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.). Před zahájením přepravy je nutné vyplnit v elektronickém systému ohlašovací list, který bude mít své identifikační číslo (IČOL).

Pokud pak nebude zásilka realizována, je přirozeně možné již ohlášenou přepravu zrušit (do 3 pracovních dnů). Každou zásilku nebezpečného odpadu musí doprovázet vytištěný ohlašovací list v listinné podobě. Příjemce zásilky pak má povinnost v systému potvrdit do 3 pracovních dnů, že zásilku nebezpečného odpadu převzal. Než příjemce potvrdí převzetí zásilky, měl by zkontrolovat ohlašované údaje, (např. váhu přepravovaného odpadu), protože oprava údajů je možná pouze ve lhůtě 3 pracovních dnů od ukončení přepravy. Potom, co příjemce převzetí zásilky v systému potvrdí, už lze eventuální nesoulad v údajích řešit pouze tzv. stornem (v tomto případě ale již hrozí sankce).

Zákon pamatuje na běžnou praxi tím, že umožňuje, aby povinnost ohlásit a přiložit ohlašovací list k zásilce za odesílatele splnil příjemce (provozovatel zařízení).

Zákon o odpadech samozřejmě řeší i přerušení provozu elektronického systému. Odesílatel za této situace vyplní ohlašovací list, jeden si ponechá a druhý přiloží k zásilce pro příjemce. Jakmile je provoz SEPNA obnoven, údaje se musí do elektronického systému zpětně doplnit, a to opět ve lhůtě 3 pracovních dnů od obnovení provozu SEPNA.

©2017 - poradenstvi-eko.cz