• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Novela o rtuti v Poslanecké sněmovně

Prvním čtením prošla tzv. rtuťová novela...

Poslanecká sněmovna na své schůzi (od 11. září) projednala v prvním čtení návrh změnového zákona v souvislosti s nařízení EP a R o rtuti (tzv. "rtuťová novela"). Jedná se o adaptaci evropského nařízení o rtuti (2017/852) do českého právního řádu. Konkrétně jsou změny související s rtutí jako toxickou látkou promítnuty do zákona o chemických látkách a chemických směsích, a to doplněním sankcí za nesprávné nakládání s rtutí a např. procesu povolování nových výrobků s přidanou rtutí. Do zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) má novela vložit sankční mechanismy a dále ohlašovací povinnosti. Změny má návrh novely přinést i do zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních službách, kde je řešena např. problematika zubních výplní (amalgám). Návrh zákona byl v Poslanecké sněmovně v prvním čtení přikázán příslušným výborům pro životní prostředí a pro zdravotnictví.

©2017 - poradenstvi-eko.cz