• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Zákon o odpadech stanoví povinnost ohlašovat přepravu odpadů v § 40. Původní systém sedmi evidenčních listů (ELPNO) byl novelizacemi zákona...

Zákon o odpadech stanoví povinnost ohlašovat přepravu odpadů v § 40. Původní systém sedmi evidenčních listů (ELPNO) byl novelizacemi zákona o odpadech nahrazen elektronickým systémem, tedy prostřednictvím integrovaného systému plnění povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Tento elektronický systém ohlašování přepravy však v praxi nebyl dosud spuštěn. Od ledna 2017 je proto uplatňován „krizový režim“ za použití platného znění § 40 odst. 8 zákona pro situace, kdy je provoz ISPOP přerušen (viz sdělení odboru odpadů MŽP ze dne 12. prosince 2016, www.mzp.cz). Přepravu nebezpečných odpadů je možné uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list (viz příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.), jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce.

Dne 19. října 2017 Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Více na www.ispop.cz. Elektronický systém by měl být podle dřívějších sdělení odboru odpadů MŽP plně spuštěn od 1. 1. 2018.

©2017 - poradenstvi-eko.cz