• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Novely odpadových vyhlášek ve Sbírce

Dne 23. prosince 2022 vyšla ve Sbírce novelizace odpadových vyhlášek...

Novelizace odpadových vyhlášek vyšla těsně před vánočními svátky ve Sbírce zákonů pod číslem 445/2022 Sb. Jedná se především o novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Zde se prodlužuje přechodné ustanovení, na základě kterého se zatím nepoužila nová pravidla pro vedení odpadové evidence a ohlašování, a to až k roku 2024. Dále se prodlužuje přechodné ustanovení (do konce roku 2025) a upravují se další podmínky týkající se zákazu skládkování nebezpečných odpadů. Zmírňují se také podmínky pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu. Novelizace se týká i dalších odpadových vyhlášek - přechodná ustanovení se tak prodlužují i ve vyhlášce Katalog odpadů, vyhlášce o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a vyhlášce o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností.

V účinnost celá novelizace vstupuje již k 1.1.2023.

©2023 - poradenstvi-eko.cz