• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Novela vodního zákona ve Sbírce

15. června 2018 vyšla ve Sbírce zákonů novela vodního zákona...

Ve Sbírce zákonů vyšla dlouho očekávaná <>novela vodního zákona pod číslem 113/2018 Sb. Novela se týká mimo jiné problematiky odpadních vod a poplatků za jejich vypouštění.

V § 38 se upřesňuje definice odpadních vod (za odpadní vody se nově považují i srážkové vody z dešťových oddělovačů jednotné kanalizace). Dále se zpřesňují požadavky na zneškodňování obsahu bezodtokových jímek. Platí povinnost zajistit zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod (ČOV) a na výzvu vodoprávního úřadu nebo inspekce předložit doklady o odvozu odpadních vod za poslední dva kalendářní roky. Při splnění podmínek bude na obsah jímky pohlíženo jako na odpadní vodu ve smyslu vodního zákona a nikoliv jako na odpad.

Mění se kompetence správy poplatků za odebrané množství podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a to z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí. Podle novely se všechny tři poplatky podle vodního zákona (poplatek za odebrané množství podzemní vody, poplatek za vypouštění vod do vod povrchových a poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních) budou nově zcela spravovat podle daňového řádu.

©2017 - poradenstvi-eko.cz