• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Novela vodního zákona v Poslanecké sněmovně

Poslanecká sněmovna projednala novelu vodního zákon v prvním čtení...

Poslanecká sněmovna projednala dne 24. ledna v prvním čtení rozsáhlou novelu vodního zákona (sněmovní tisk 45), která se mimo jiné týká problematiky odpadních vod a poplatků za jejich vypouštění. Novela upřesňuje v § 38 definici odpadních vod (otázka směsi vod odpadních a srážkových) a řeší otázku složení odpadních vod likvidovaných na komunální čistírně odpadních vod ve vazbě na kanalizační řád. Rovněž má dojít ke zpřesnění požadavků na užívání bezodtokových jímek sloužících k akumulaci odpadních vod v souvislosti s podmínkami zneškodňování obsahu jímky vývozem na ČOV. Při splnění podmínek bude na obsah jímky pohlíženo jako na odpadní vodu ve smyslu vodního zákona a nikoliv jako na odpad. Změnit se mát dále kompetence předpisu a kontroly poplatků za vypouštění odpadních vod, a to z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, který tak má být nově správcem poplatku ve smyslu daňového řádu. Podle novely se všechny tři poplatky podle vodního zákona (poplatek za odebrané množství podzemní vody, poplatek za vypouštění vod do vod povrchových a poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních) budou nově zcela spravovat podle daňového řádu.

©2017 - poradenstvi-eko.cz