• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Nové odpadové zákony k připomínkám

Ministerstvo životního prostředí dalo k připomínkám balíček nových odpadových zákonů...

Do připomínkového řízení poslalo ministerstvo 4 dlouho očekávané návrhy odpadových zákonů, a to konkrétně nového zákona o odpadech, nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, tzv. změnového zákona (kterým se mění některé související zákony) a novelu zákona o obalech.

Návrhy zákonů reagují na evropské směrnice, které jsou součástí tzv. balíčku oběhového hospodářství (obsahují např. nové recyklační cíle). Návrh nového zákona o odpadech přináší řadu změn, které se týkají např. zařízení k nakládání s odpady, problematiky černých skládek, obchodování s odpady atd. Zásadní změnou je avizovaný odklon od skládkování, tedy navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky (příloha č. 9 k zákonu). Pro obce je pak navžena tzv. třídící sleva z tohoto poplatku, pokud obec v kalendářním roce vyprodukuje alespoň podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů uvedený v příloze č. 11 k zákonu. Cílem je motivovat obce k vyššímu třídění komunálních odpadů.

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností se týká zpětného odběru elektrozařízení, pneumatik, autovraků a baterií. Novela zákona o obalech zejména mění dlouhodobé recyklační cíle pro obalový odpad. Nová úprava poplatků za komunální odpad je řešena v rámci novely zákona o místních poplatcích.

Připomínkové řízení bude trvat do 9. května 2019.

©2017 - poradenstvi-eko.cz