• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Legislativní aktuality v odpadech

Rtuťová novela zákona o odpadech prošla třetím čtením a návrhy nových odpadových zákonů poslalo ministerstvo...

Třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošla 21. 12. novela zákona o odpadech, která se týká problematiky rtuti (tzv. rtuťová novela).

Přijat byl pozměňovací návrh poslance Jana Schillera, který zvyšuje minimální úroveň zpětného odběru použitých pneumatik ze stávajících 35 na 65 % za rok. Návrh novely směřuje dále do Senátu.

Podle informací v médiích poslalo Ministerstvo životního prostředí před Vánocemi do vnitřního připomínkového řízení návrh zcela nového zákona o odpadech a rovněž návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností (tento zákon má upravovat oblast tzv. zpětného odběru, tedy problematiku elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik a autovraků). Do vnějšího připomínkového řízení půjdou návrhy zákonů až začátkem roku 2019.

©2017 - poradenstvi-eko.cz