• EIA
  • Odpady
  • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
  • OBALY
  • IPPC
  • Voda
  • PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)
Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)
Nakládání s odpady a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, nakládání s komunálními odpady, zpětný odběr výrobků (elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, baterie), povinnosti při nakládání s vybranými výrobky a odpady (odpady azbestu, autovraky, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
Ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, nerostů, hornin, paleontologických nálezů a geologických celků, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.)
Povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů.

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.)
Integrovaná prevence a omezování znečištění pro činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení, systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
Úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
Péče o movité i nemovité kulturní památky, režim památkových rezervací a památkových zón, archeologické výzkumy a nálezy.

Aktuality

Kategorie: Novinky

Legislativa omezující jednorázové plasty ve Sbírce

Je tu nová dlouho očekávaná legislativa k plastům...

Ve Sbírce zákonů vyšly dva nové zákony, které se týkají omezení vybraných plastů. Jedná se o transpozici evropské směrnice. Konkrétně jde o zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Tento zákon přináší řadu opatření, zejména: zákaz uvádění konkrétních plastových výrobků jako např. brček, vatových tyčinek, talířů a příborů na trh nebo do oběhu, označování plastových výrobků za účelem informování spotřebitele nebo povinnost osvětové činnosti. Pro určité plastové výrobky jako jsou tabákové výrobky, balonky či vlhčené ubrousky pak budou výrobci povinni hradit obcím náklady vynaložené na úklid.

Druhý zákon č. 244/2022 Sb. je souvisejícím zákonem, tedy obsahuje novely souvisejících zákonů. Zejména novelu zákona o obalech, protože některé plasty jsou rovněž obalem. V této novele najdeme další opatření jako např. povinný obsah recyklovaných plastů v obalu, povinnost uvádět na trh plastové nádoby na nápoje až 3 litry pouze s pevně uchyceným víčkem atd. I v této novele je přitom obsažena povinnost osoby uvádějící na trh či do oběhu konkrétní vybrané plastové obaly uhradit obcícm náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto obalů.

Účinnost nové legislativy je 1. říjen 2022.

©2017 - poradenstvi-eko.cz